تنها راهی که انسانها می توانند يک موضوع را کاملا درک کنند، شنيدن همه ی چيزهايی است که درباره آن موضوع می توان از افراد مختلف با ديدگاه های متفاوت شنيد. مطالعه تمام وجوه آن موضوع نيز توسط هر فردی با هر انديشه ای ضرورت دارد. همه ی انسان های خردمند جز اين راه به خرد دست نيافته اند.

No comments: