بازتاب رسانه ای دومین نشست سفیران سبز امید در گوتنبرگ سوئد

- گزارش نخست کلمه
- گزارش تکمیلی کلمه  
- گزارش پایانی کلمه  
- گزارش نخست جرس 
- گزارش تکمیلی جرس 
 -  بروکسل و گوتنبرگ میزبان «دموکراسی‌خواهان» و «سفیران سبز امید»
- بیانیه ی مطبوعاتی بنیاد اولاف پالمه   ( انگلیسی) و ( سوئدی)
-  گفتگوی جرس با علی حسین قاضی زاده
 - گزارش پایانی جرس 
- از بروکسل تا گوتنبرگ / یادداشت آیدا قجر در جرس 
- تمام لینک های جرس در مورد نشست 
- گزارش نخست ندای سبز آزادی 
- گزارش بخش فارسی رادیو فرانسه 
- رادیو سراسری سوئد ( گفتگو با آهو شکرایی) 
- گزارش رادیو سراسری سوئد از نشست ( گفتگو با رضا طالب) 
- گزارش رادیو فردا 
- گزارش سایت ملی - مذهبی 
- گزارش پایانی خودنویس از نشست 
- گزارش نخست سایت جمهوری خواهی 
- گزارش پایانی سایت جمهوری خواهی  
- گزارش سایت امروز 
- گزارش دوم سایت امروز 
 - گزارش سایت ایرانگلوبال
-  یادداشت تقی رحمانی در مورد نشست گوتنبرگ 

No comments: